Faculty of Music

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

“ดนตรีสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ”


วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะดุริยางคศาสตร์เป็นคณะทางดนตรีที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการฝีมือคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณภาพทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมุ่งสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมโลก มุ่งรักษา ส่งเสริม และพัฒนาดนตรีของชาติให้ยั่งยืน


พันธกิจ (Mission)

• ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และเป็นคนดี
• ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิธี ทางดนตรีและศิลปะการแสดงตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ สังคม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
• ให้บริการทางวิชาการดนตรี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม
• อนุรักษ์ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
• สร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ


วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
• เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นคนคิดเป็น มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรี การวิจัยอันเนื่องด้วยดนตรีและวัฒนธรรมดนตรี มีความเข้าใจถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูง และการวิจัยในสาขาวิชาการและวิชาชีพ มีความรอบรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในขั้นสูง มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ
• เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ บูรณาการการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ การวิจัย และการสร้างสรรค์ทางดนตรีสามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้การแปลความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มีลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมโลก
• เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคลเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีภาวะผู้นำตลอดจนการบริหารจัดการในการทำงานและแก้ปัญหามีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีจิตอาสา
• เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มี ความสามารถในด้านการวิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถคัดกรองข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการหรือ ศึกษาค้นคว้าทางด้านดุริยางคศาสตร์ศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้วิทยวิธีทางดนตรี และศิลปะได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพและสื่อสารสาระทางดุริยางคศาสตร์ ได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับโอกาส และสถานะของผู้รับสาร