ดาวน์โหลดใบสมัคร

หลักฐานการสมัคร

เอกสารจำนวน
สำเนาบัตรประชาชน1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน1 ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา1 ชุด
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)1 ชุด
รูปถ่าย 1 นิ้ว1 รูป
สลิปโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย1 ชุด