ผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ไม่กู้ยืมกองทุน กยศ. หรือ กรอ.

  1. ค่าใบสมัครเรียน 500 บาท
  2. ค่าเทอมเรียนแรกเข้า 5,000 บาท
  3. ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ

ค่าเทอมเริ่มต้น 25,000 บาท


ผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และประสงค์กู้ยืมกองทุน กยศ. หรือ กรอ.

  1. ค่าใบสมัครเรียน 500 บาท
  2. ไม่มีค่าเทอมเรียนแรกเข้า (ค่าเทอมอยู่ที่กองทุน กยศ.หรือ กรอ.)
  3. ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและการสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ

ค่าเทอมเริ่มต้น 25,000 บาท


ค่าเทอมปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาทางไกล

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร หมายเหตุ
คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 197,785 กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 137,000 กรณีจบวุฒิ ปวส.
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 197,785 กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
สาขาการจัดการ 137,000 กรณีจบวุฒิ ปวส.
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 221,995 กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 140,000 กรณีจบวุฒิ ปวส.
สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ 196,785 กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ 137,000 กรณีจบวุฒิ ปวส.

แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้/กู้ยืมกยศ.ได้ตามคุณสมบัติ

ค่าเทอมปริญญาโท หลักสูตรการศึกษาทางไกล

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร หมายเหตุ
คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 150,000 แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 150,000 แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้

ค่าเทอมปริญญาตรี
กรณีจบวุฒิ กรณีจบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี การบัญชี 224,200
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 197,885
การจัดการอุตสาหกรรม 197,885
การตลาด 197,885
การจัดการโลจิสติกส์ 221,995
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 197,885
คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ 245,000
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 197,885
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 240,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 280,000
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 280,000
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 259,595
คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว 240,000
ภาษาอังกฤษ 240,000
การโรงแรม 240,000
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 280,000
คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 240,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 280,000
วิศวกรรมเครื่องกล 280,000
วิศวกรรมโยธา 280,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 240,000
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 5,400,000
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 504,000
คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี 251,700

แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้/กู้ยืมกยศ.ได้ตามคุณสมบัติ

ค่าเทอมปริญญาตรี
กรณีจบวุฒิ ปวส.

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี การบัญชี 137,000
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ 137,000
การจัดการอุตสาหกรรม 137,000
การตลาด 137,000
การจัดการโลจิสติกส์ 140,000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 140,000
คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 137,000
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 140,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามผ่าน LINE OA
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สอบถามผ่าน LINE OA
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 162,400
คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว สอบถามผ่าน LINE OA
ภาษาอังกฤษ สอบถามผ่าน LINE OA
การโรงแรม สอบถามผ่าน LINE OA
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ สอบถามผ่าน LINE OA
คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย สอบถามผ่าน LINE OA
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 185,000
วิศวกรรมเครื่องกล 185,000
วิศวกรรมโยธา 185,000
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สอบถามผ่าน LINE OA

แบ่งจ่ายเป็นเทอม/ผ่อนชำระได้/กู้ยืมกยศ.ได้ตามคุณสมบัติ

ค่าเทอมปริญญาโท

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาโท

  1. ค่าใบสมัครเรียน 1,000 บาท
  2. ค่าเทอมเรียนแรกเข้าเริ่มต้น 12,500 บาท
  3. ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโทตลอดหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและ การสมัครเข้าเรียนคณะที่ต้องการ สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อ

ค่าเทอมเริ่มต้น 50,000 บาท

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 150,000
คณะศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา 180,000
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 150,000
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 150,000
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ /ทันตกรรมจัดฟัน สอบถาม Line OA
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา/โปรเฟสชั่นแนล สปอร์ต เทรนนิ่ง สอบถาม Line OA
คณะดุริยางคศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ 150,000
คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 150,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์ การจัดการศิลปกรรม 150,000
 

ค่าเทอมปริญญาเอก

คณะ สาขาวิชา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา/พลศึกษา/ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 695,000.-/แบ่งจ่าย
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 695,000.-/แบ่งจ่าย
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 695,000.-/แบ่งจ่าย
ดุริยางศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ 695,000.-/แบ่งจ่าย
นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 695,000.-/แบ่งจ่าย
ศิลปกรรมศาสตร์ การจัดการศิลปกรรม 695,000.-/แบ่งจ่าย