กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ.-กรอ. ร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนเรียนต่อ ป.ตรี จนจบหลักสูตร นักศึกษาเรียนจบแล้วค่อยชำระคืนกองทุน กยศ. – กรอ. กองทุนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพิ่มค่าครองชีพระดับปริญญาตรีเป็น 3,000 บาท/เดือน สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช., ปวส, เข้าเรียนในระดับ ป.ตรี เพื่ออนาคตทางการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้กู้

ประเภทของกองทุน กยศ. กรอ.
วัตถุประสงค์ งาดแคลนทุนทรัพย์ (รายได้ครอบครัวต่อปี ไม่เกิน 360,000 บาท) *สัญชาติไทย ศึกษาในสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน จองการผลิตกําลังคนและ มีความจําเป็น ต่อการพัฒนาประเทศ
แนวทางการใช้เงิน ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ
อายุ (ปีแรกที่เข้า) ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี
ลักษณะต้องห้าม – ไม่เป็นผู้จบ ป.ตรี มาก่อน
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้ได้รับหรือเคยโทษจําคุก – ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชําระหนี้กองทุน
– ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนในหน่วยงานของรัฐและเอกชน (เต็มเวลา)
– ไม่เป็นผู้จบ ป.ตรี มาก่อน
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้ได้รับหรือเคยโทษจําคุก – ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชําระหนี้กองทุน
– ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนในหน่วยงานของรัฐและเอกชน (เต็มเวลา)