มอบสวัสดิการเพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรี

  • ค่าหอพักฟรีตลอดหลักสูตร (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติเท่านั้น ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ไม่มีหอสวัสดิการฟรี)
  • ค่านํ้าประปา-ไฟฟ้าฟรี ตลอดหลักสูตร (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
  • มีระบบ E-BOOK

มหาวิทยาลัยมีหอพักแบบเช่ารายเดือน

  • นักศึกษาที่มีความประสงค์อยู่หอพักเช่ารายเดือน มหาวิทยาลัย มีให้บริการภายในมหาวิทยาลัย (แยกหญิง-ชาย) พักได้ไม่เกิน 3 คน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศและระบบกล้องวงจรปิด แยกอาคาร ชาย – หญิง มีมิเตอร์ น้ำประปา ไฟฟ้าเฉพาะห้อง

ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าฟรี ตลอดหลักสูตร (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

มีระบบ E-BOOK