Faculty of Dentistry

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ (ภาคปกติ)

ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่และทักษะความเชี่ยวชาญทางคลินิกเป็น 3 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพบริการของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมปัจจุบันมีข้อจำกัดในการรองรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ที่สำเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันตแพทย์ที่สังกัดภาคเอกชนเนื่องจากข้อกำหนดนโยบายการรับผู้สมัครเข้าศึกษาจะให้สิทธิผู้มีต้นสังกัดจากภาครัฐเป็นสำคัญ


คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถือเป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความพร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาตนเองเพิ่มขีดความสามารถทั้งด้านความรู้ทักษะคลินิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางทันตกรรม