Faculty of Sports Science and Technology

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคปกติ)

ปรัชญา (Philosophy)

“นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างคน คนสร้างชาติ”


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามุ่งสู่สากลอย่างมืออาชีพ


พันธกิจ (Mission)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามุ่งเน้น พัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ บริการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม


อัตลักษณ์ (Identities)

มีความรู้เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ทางการกีฬา


วัตถุประสงค์(Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
• เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของภาครัฐและ เอกชน
• เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม