Faculty of Science and Technology

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ปรัชญา (Philosophy)

“คุณธรรรม นำความรู้ คู่เทคโนโลยี”


ความสำคัญ (Importance)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าพร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป


ปณิธาน (Resolution)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีปณิธานมุ่งมั่นในการปฎิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมุ่งมั่นในการสั่งสมแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนสำนึกรวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรมีการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมีความหวงแหนมรดกอันล้ำค่าของชาติสร้างคนให้มีความรับผิดชอบมีความรักษามัคคีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญมั่นคงและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ


พันธกิจ (Mission)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ้งเน้นพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ บริการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม


วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่ง ให้บัณฑิตมีความรู้คู่ คุณธรรมมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
• เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม