Faculty of Education

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปรัชญา (Philosophy)

“เป็นหลักสูตรที่ยึดหลัก การบริหารการศึกษา และทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพครู มีความคิด และวิจารณญาณริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ มีวินัย มีความรัก ความเมตตา และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความศรัทธาในวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และใฝ่รู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรัก ความผูกพันต่อชุมชุนท้องถิ่น และสังคมที่เป็นบริบทรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยที่ยึดมั่น ในระบบอบปกครองแบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ”


ความสำคัญ (Importance)

เนื่องจากวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความรอบรู้ทางการบริหารการศึกษา เพื่อบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา มีการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ หลักสูตรนี้จึงสนองการผลิตครูดนตรีอย่างสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและแผนการศึกษาของชาติ เพื่อให้ได้ครูดนตรีที่เป็นผู้นำทางวิญญาณ สามารถวางรากฐานที่สำคัญของชีวิตให้แก่เยาวชนของชาติ จนเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป


วัตถุประสงค์ (Objective)

• มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการวิชาชีพ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีของครูดนตรี
• มีความรอบรู้ในด้านวิชาดนตรี วิชาชีพครูและความรู้ทั่วไปอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบอย่างบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติตามลักษณะของศาสตร์ และศิลป์ในโลกแห่งความเป็นจริงมีความเข้าใจใน วิทยาการใหม่ๆทางด้านวิชาการศึกษา และวิชาดนตรี มีความรู้และทักษะทางด้านการสอน ด้านการศึกษา ด้านการดนตรีและด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางดนตรีศึกษาสืบไปในอนาคต
• มีทักษะด้านปัญญาสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง เข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา วิจัยเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ สามารถแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักทฤษฎี ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด มีความเป็นผู้นำทางปัญญา มีวิสัยทัศน์ สามารถใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางดนตรีและการสอนดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา และขจัดข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำใน การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบสูง ไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนและเอาใจใส่รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ
• มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาวิชาการทางดนตรี และวิชาชีพครูอย่างมีเหตุผล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆมาใช้เพื่อพัฒนาตน และพัฒนางานได้ดี มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีดุลยพินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสอนในระดับประถม และมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
• มีความสามารถเกี่ยวกับ ทักษะการจัดการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนรวมถึงการวัด และการประเมินผลอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความสนใจ และความแตกต่างของผู้เรียน สามารถติดตาม พัฒนาการของศาสตร์ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพครูที่ทันกับยุคสมัย และพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ