คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ป.ตรี ออนไลน์

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  1. สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2: ค่าเทอม 137,000 บาท
  2. สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6: ค่าเทอม 197,885 บาท

วิชาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
การบริหารธุรกิจการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจการติดต่อสื่อสารในองค์กร
หลักการตลาดเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจริยธรรมทางธุรกิจ
การบัญชีการเงินการเงินธุรกิจการจัดการคุณภาพ
ภาษีอากรทางธุรกิจการบัญชีเพื่อการบริหาร
กฎหมายธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สถิติธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการการดำเนินงานพฤติกรรมองค์การ
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาวะผู้นำการบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิจัยธุรกิจการตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานสัมมนาการทางการจัดการ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลและการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจิตวิทยาธุรกิจ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

วิชาหลักสูตรปกติ 3 ปี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
การบริหารธุรกิจหลักการตลาดการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
หลักสถิติการบัญชีการเงินภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษีอากรทางธุรกิจการติดต่อสื่อสารในองค์การ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จริยธรรมและทักษะชีวิตปรัชญาเบื้องต้น
กฎหมายในชีวิตประจำวันเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
กฎหมายธุรกิจการบัญชีเพื่อการบริหารจริยธรรมทางธุรกิจ
สถิติธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการคุณภาพ
การจัดการการดำเนินงานการจัดการเชิงกลยุทธ์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจพฤติกรรมองค์การ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจภาวะผู้นำ
การเงินธุรกิจวิจัยธุรกิจ
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานการประเมินการปฏิบัติงาน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจิตวิทยาธุรกิจ
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมการตลาดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สัมมนาการทางการจัดการ

ปรัชญา (Philosophy)

“เสริมปัญญา พัฒนาคน เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาชีพ”
สอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม


วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นให้เป็นคณะหรือหน่วยศึกษา เป็นผู้ก้าวนำทางวิชาชีพ ที่มีจริยธรรม สอดคล้องหลักเศรษฐกิจพอเพียง


ปณิธาน (Resolution)

คณะบริหารธุรกิจมีปณิธานมุ่งมั่นที่ จะให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน ทางด้านการบริหารการจัดการเรียน รู้ทั้งทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติการเข้าถึงความเป็นเลิศของความรู้เฉพาะทาง และความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ ที่ทันสมัยต่อ วิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจม หาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามี การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการศึกษาที่ดีเพื่อ นำไปสู่การมีทั้งความรู้ความสามารถทาง วิชาชีพต่อไปโดยได้สอดแทรกการสร้างจิตสำนึกทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม การเสียสละมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจน การนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วย งานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สังคม และประเทศอย่างต่อเนื่อง


ภารกิจ (Mission)

• การเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจจะเน้นความเป็น เลิศทางวิชาการจะเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษจะผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบ อาชีพมีสมรรถนะสากล(Global competence)สามารถช่วยตนเอง ได้รู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นมีคุณธรรม และรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ
• การวิจัยคณะบริหารธุรกิจจะสนับสนุนส่งเสริม การวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ และการพัฒนาวิทยาการใหม่ๆซึ่งเป็น พื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนา ด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อ สังคม และประเทศชาติในอนาคต
• การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน คณะบริหารธุรกิจ จะมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดทำการสอน หรือผลจากการวิจัยของ คณะบริหารธุรกิจ ให้แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆเพื่อสร้างความรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่สังคม ประเทศชาติ
• การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ คณะบริหารธุรกิจ จะส่งเสริมสนับสนุน และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และอัจฉริยะของบรรพบุรุษในทางสุนทรียภาพและภูมิปัญญาสืบไปจะให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลป วัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์ (Objective)

• ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติโดยมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสำนึกในการใช้สิทธิ และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติมีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี
• ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึก และความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
• ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
• ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นการพัฒนา คุณภาพชีวิต และมุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสะพานเชื่อมเผยแพร่ข่าวสารแบบไร้พรมแดนในทาง สร้างเสริมคุณประโยชน์แก่สังคม
• ส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยมุ่งเน้นการศึกษาด้วยการปลูกจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งต้องรักและหวงแหนมรดกล้ำค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


เป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ

• มุ่งเน้นพัฒนาคณะบริหารธุรกิจด้านวิชาการด้านการวิจัยการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
• มุ่งเน้นปรับปรุง และพัฒนา การบริหารจัดการภายใน คณะบริหารธุรกิจให้ สามารถรองรับ การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรม
• มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
• มุ่งเน้นพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ที่เพียงพอ เหมาะสมกับการ จัดการเรียน การสอนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
• มุ่งเน้นพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ