คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี ออนไลน์

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร

  1. สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2: ค่าเทอม 137,000 บาท
  2. สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6: ค่าเทอม 197,885 บาท

วิชาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัฒน์การบริหารโครงการภาครัฐ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่การบริหารการพัฒนาจริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำรัฐ สังคม และโลกาภิวัฒน์
นโยบายสาธารณะและการวางแผนเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
ทฤษฎีองค์การสาธารณะการบริหารการคลังสาธารณะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหลักรัฐศาสตร์
กฎหมายปกครอง
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
พฤติกรรมองค์การการบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
สัมมนาปัญหาบริหารรัฐกิจฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจสัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนทองถิ่น
การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการเมืองการปกครองของไทย
การบริหารชุมชนกับการบริหารส่วนท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นการบริหารธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)
ภาษาอังกฤษสำหรับสาขารัฐศาสตร์การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)

วิชาหลักสูตรปกติ 3 ปี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หลักสถิติภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเบื้องต้นภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเศรษฐศาสตร์ทั่วไปรัฐ สังคม และโลกาภิวัฒน์
จริยธรรมและทักษะชีวิตกฎหมายปกครอง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและประชาคมโลกการจัดการภาครัฐแนวใหม่
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะและการวางแผน
หลักรัฐศาสตร์
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำการบริหารโครงการภาครัฐ
ทฤษฎีองค์การสาธารณะเทคนิคการจัดการสมัยใหม่จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐพฤติกรรมองค์การสัมมนาปัญหาบริหารรัฐกิจ
การจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัฒน์การบริหารการคลังสาธารณะ
การบริหารการพัฒนาการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
การเมืองการปกครองของไทยเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
การบริหารชุมชนกับการบริหารส่วนท้องถิ่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
สัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนท้องถิ่น
การบริหารธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (วิชาเลือกเสรี)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชารัฐประสานศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

“สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยม ดำรงความเป็นไทย”


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งความรู้ทางรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (Mission)

• ด้านการจัดการศึกษา คณะรัฐศาสตร์จะพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ให้มีความรู้ มีคุณธรรม สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม
• ด้านการวิจัย คณะรัฐศาสตร์จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรเพื่อให้มีการทำวิจัยทางรัฐศาสตร์ และให้มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป
• ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะรัฐศาสตร์จะขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการความรู้ทางรัฐศาสตร์ไปสู่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง มีความรู้และคุณธรรม
• ด้านการพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะรัฐศาสตร์ จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกให้ประชากรชาว-รัฐศาสตร์ และนักศึกษาให้คำนึงถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพิ่มบทบาทให้มีการแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมให้ประจักษ์แก่ชุมชน และสังคม อย่างภาคภูมิใจ
• ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน การให้บริการ การบริหารงาน ในคณะรัฐศาสตร์
• ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์การ คณะรัฐศาสตร์ จะพัฒนาระบบบริหารทั้งด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง การเงินงบประมาณ และระบบสินทรัพย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจที่จะดำเนินการในทุกด้าน
• ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการตามระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา และจะพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่ว


วัตถุประสงค์ (Objective)

• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเมืองการปกครองทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
• เพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้ความเข้าใจไปประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม
• เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งภายในและต่างประเทศ
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ


เป้าหมาย (Goal)

การจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพเป็นสำคัญ