Faculty of Public Health

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ และภาคสมทบ)

ปรัชญา (Philosophy)

“สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”


ความสำคัญ (Importance)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชา มีความพร้อมทางด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้พิจารณาเห็นว่าการเปิดการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อทำให้สุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในชุมชน ตลอดจนประเทศชาติได้


วัตถุประสงค์ (Objective)

• มีความรู้ และสามารถประยุกต์ศาสตร์ด้านสาธารณสุข และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการด้านสาธารณสุข ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดรักษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
• มีความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะนักการสาธารณสุข นักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัย สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรืออาชีพอิสระได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้โดยสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ หรือผู้ตามที่ดี สามารถประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประกอบอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ