หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

Master of Education Program in Education in Educational Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม  Master of Education Education  (Educational Administration)

ชื่อย่อ   M.Ed. (Educational Administration)

3.จํานวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

4.2 การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย และหรือภาษาอังกฤษ

4.3 การรับเข้าศึกษา เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้ง

ไทยและต่างชาติ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ

สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. สถานภาพของหลักสูตร
  • เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
  • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ได้แก่

ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา, อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา, นักวิชาการอิสระ

7. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
8. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
9. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
10. การดำเนินการหลักสูตร 

วัน เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน

ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม

11. คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาทางการศึกษา หรือปริญญาตรี

สาขาอื่น ที่ กว. หรือ ก.พ. รับรอง  สามารถไปปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาบันการศึกษาในวัน เวลา ราชการปกติได้ สำหรับผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาด้านการศึกษา หรือครุศาสตร์ หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ต้องเรียนเพิ่มเติมวิชาเสริมพื้นฐานวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน  แต่ไม่สามารถนำไปเทียบโอนเพื่อขอใบประกอบกอบวิชาชีพครูได้

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา  รับรุ่นละ 300 คน รวม 2 แผนการเรียน : ปีการศึกษา

     กลุ่มที่ 1 สามารถขอใบประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษาได้ เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของคุรุสภา ดังนี้

  ชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (หน่วย:คน)
2563 2564 2565 2566 2567
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก  แผน ข แผน ก แผน ข
ปีที่ 1 10 290 10 290 10 290 10 290 10 290
ปีที่ 2 10 290 10 290 10 290 10 290

       กลุ่มที่ 2 ไม่ประสงค์/ไม่มีสิทธิ์ ขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ดังนี้

  ชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (หน่วย:คน)
2563 2564 2565 2566 2567
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข
ปีที่ 1 10 290 10 290 10 290 10 290 10 290
ปีที่ 2 10 290 10 290 10 290 10 290

ระบบการศึกษา  เป็นแบบเข้าชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ว่าด้วยการจัด

                     การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

         หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดหลักสูตรออกเป็น 2 กลุ่ม

                        กลุ่มที่ 1 สามารถขอใบประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา เป็นไปตาม

                                ประกาศและเงื่อนไขของคุรุสภา จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และจัด

                                หลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข (สารนิพนธ์)

                        กลุ่มที่ 2 ไม่ประสงค์/ไม่มีสิทธิ์ ขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา

                                จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และจัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ

                                ก 2 และ แผน ข (สารนิพนธ์)

  หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
ขอรับใบประกอบวิชาชีพ ขอไม่รับใบประกอบวิชาชีพ ขอรับใบประกอบวิชาชีพ ขอไม่รับใบประกอบวิชาชีพ
1.หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน        
       2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 18 นก. 18 นก. 18 นก. 18 นก.
       2.2 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาและศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา 3  นก. 3  นก. 3  นก. 3 นก.
       2.3 วิชาเฉพาะเลือกเฉพาะกลุ่ม 3 นก. 3  นก. 3 นก. 3 นก.
3.สารนิพนธิ์ และวิทยานิพนธ์        
      3.1 สารนิพนธ์ 6 นก. 6 นก.
      3.2 วิทยานิพนธ์ 12 นก.  12 นก.
4.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
รวม 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กลุ่มที่ 1 สามารถขอใบประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MEA 101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 201 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 202 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 204 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 305 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5)
รวม 12

*เฉพาะนักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน/ไม่นับหน่วยกิ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MEA 102 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 203 กฏหมายการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 205 ภาวะผู้นำทางการบริหารและความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 3(3-0-6)
MEA 206 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
รวม 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MEA 221 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 207 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(90)
MEA 225 วิทยานิพนธ์) 6
รวม 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MEA 225 วิทยานิพนธ์ (เขียนรายงานการวิจัย และสอบปากเปล่า) 6
รวม 6

แผน ข (สารนิพนธ์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MEA 101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 201 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 202 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 204 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 305 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5)
รวม 12

*เฉพาะนักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน/ไม่นับหน่วยกิ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MEA 102 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 203 กฏหมายการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 205 ภาวะผู้นำทางการบริหารและความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 3(3-0-6)
MEA 206 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
รวม 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MEA 210 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 212 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 221 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
MEA 224 สารนิพนธ์ (เสนอหัวข้อและเสนอเค้าโครงสารนิพนธ์) 3
รวม 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
MEA 207 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(90)
MEA 224 สารนิพนธ์ (เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานวิจัย สอบปากเปล่า) 3
รวม 6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม